معرفی رشته داروسازی و زمینه های شغلی آن

مطلبی که در حال مطالعه آن هستید به معرفی رشته داروسازی خواهد پرداخت و امیدواریم بتوانیم شناختی نسبی را به شما محصلان عزیز نسبت به این رشته بدهیم تا انتخابی درست داشته باشید . 

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺤﯽ از رﺷﺘﻪ داروﺳﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داروﺳﺎزی، دارو ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﻫﺪف اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺗﺮﺑﯿﺖ داروﺳﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭼﺮا ﮐﻪ داروﺳﺎزی ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر، روش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ دارو درﻣﺎﻧﯽ ، ﺟﺮاﺣﯽ و روان درﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دارو درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ و رﺷﺘﻪ داروﺳﺎزی ، رﺷﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺮدم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ داروﺳﺎز در ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن رژﯾﻢ دارو درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ رﺷﺘﻪ داروﺳﺎزی ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﺧﺖ دارو، ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ دارو در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ دارو در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری زا ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪ داروﺳﺎزی ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮ، ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺎده ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺮص ، ﮐﭙﺴﻮل ، ﺷﺮﺑﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﺗﺰرﯾﻘﯽ (و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات دارو ﺑﺮ ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﭘﺮدازد.ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ درﺻﺪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺷﯿﻮه ﻣﺪاوای ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر، ﺑﻪ دارو ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ۵۰ ﺗﺎ ۳۰ﺣﺪود ﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ دارو، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع دارو و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از دارو )اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر دارو را ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ دارو ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ (ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ دارو را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﯾﮏ داروﺳﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ. 

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻻزم  برای رشته داروسازی :

داروﺳﺎزی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی در دروس ﻓﯿﺰﯾﮏ ، ﺷﯿﻤﯽ و زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮی اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺧﻮب ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ ﻓﺮدی ﺳﺨﺖ ﮐﻮش و ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن دروس اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻔﻈﯽ و ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ . 

موقعیت شغلی رشته داروسازی در ایران : 

 حدود ۹۰ درﺻﺪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺟﺬب ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ  از ۸۰ درﺻﺪ ﺟﺬب داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺎﺑﻘﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزی (ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﻨﺘﺮل دارو ) و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آراﯾﺸﯽ ـ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل حاضر ۹۷  درﺻﺪ داروﻫﺎی ﺣﺪود ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر(از ﻧﻈﺮ ﻋﺪدی ) در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد داروﺳﺎزی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داروﺳﺎزی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی داروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر دارای واﺣﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﻬﯿﺎ اﺳت . 

دروس رشته داروسازی در طول تحصیل : 

دروس پایه این رشته : 

ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻧﻈﺮی ، ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﻈﺮی ، رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﻘﺪﻣﺎت آﻣﺎر، ﺷﯿﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ، ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ، ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ ، ﺗﺸﺮﯾﺢ ، اﺻﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،آﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ ، ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ، ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ، اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﯽ ، اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژی ، ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ، ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ.

دروس تخصصی این رشته : 

ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ داروﯾﯽ ، اﺷﮑﺎل داروﯾﯽ ، ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ ، ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﻈﺮی ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در داروﺳﺎزی ، درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ، اﻃﻼﻋﺎت داروﯾﯽ ، ﺷﯿﻤﯽ داروﯾﯽ ، ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژی ، ﻣﻔﺮدات ﭘﺰﺷﮑﯽ ، ﻓﺮآورده ﻫﺎی داروﯾﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ، ﻓﯿﺰﯾﮑﺎل ﻓﺎرﻣﺎﺳﯽ ، روش ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ، ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ ، ﺑﯿﻮﻓﺎرﻣﺎﺳﯽ ، داروﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ داروﯾﯽ ، ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺻﻨﻌﺖ ، زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ، ﻣﻘﺪﻣﺎت داروﺳﺎزی ، ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ داروﺳﺎزی ، ﮐﺎرآﻣﻮزی داروﺧﺎﻧﻪ . ﺑﯿﺸﺘﺮ درس ﻫﺎی اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . 

 

منبع : کتاب رشته های دانشگاهی نوشته : رضا فریدون نژاد . 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...