مهد کودک خوب و مناسب برای فرزندان شما کجاست؟

 ” ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک خوب ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ”

 – ﯾﮑﯽ از دغدغه  و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ اﻣﺮوزی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و ﭘﺮورش ﮐﻮدک ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ، مهدکودک یا خانه ؟!
– اﺻﻼ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻪ  مانند مهد کودک ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ؟
– و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮای رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﮐﻮدک ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ؟
– ﯾﺎ ﭼﻪ ﺳﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺶ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ از ﺧﻮد دور ﮐﻨﺪ؟ و ﻫﺰاران ﺳﻮال دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﻮاﻟﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ﮐﻮدک از ﻣﺎدر چه زمانی است اﺳﺖ؟
(ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﺜﻞ: ﻣﺎدر ﺷﺎﻏﻞ؛ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ؛ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﯿﻤﺎر…)

کودکان بین ۲.۵ تا ۳  ﺳﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ دارﻧﺪ تا جایی مانند مهد کودک . ﻧﯿﺎز دارند ﺗﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوزی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ( اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از آﻧﻬﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ)  ، ﮐﻮدﮐﺎن اﻣﺮوز در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی را ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺎ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺪت زﯾﺎدی را ﺑﺎ  مﺸﻐﻮل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮزﯾﻮن ﻫﺴﺘندو یا  ﻣﺪت زﯾﺎدی را با ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﺬراﻧﻨﺪ و … ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ زﻧﻨﺪه اﺳﺖ.
مسئله این است که ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺮاﮐﺰ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل وﺟﻮد دارد. ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺎدرو کودک ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎ و … اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﮐﻮدﮐﺘﺎن در
ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺪﻣﻪ ی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل و ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﻮدک از ﺷﻤﺎ ﺳﺖ.
بعد از اینکه کودک شما به سن ۳ سالگی رسید زمان مناسبی است تا در صورتی که تصمیم به بردن آن به مهدکودک را دارید اقدام کنید و این سوال مطرح است که چگونه به افرادی غریبه اعتماد کرده و فرزند خود را از خود با خیال راحت دور کنید ؟

کافی است برای پاسخ به این سوال خود که چگونه به مهد کودکی اعتماد کنید نکات زیر را مورد بررسی قرار دهید :

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد . اول از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﺎ ﭼﻪ روﯾﮑﺮدی رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﺟﺪا از درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ( ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺖ) ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن در ﻣﺤﯿﻄﯽ آزاد و دور از ﻫﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ ؟ ﯾﺎ در ﻣﻬﺪﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎ در ﻣﻬﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ؟ و ﯾﺎ……
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﺘان ﺑﺎ ﻧﻮع ﭘﺮوش و آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻬﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ روﯾﮑﺮدﺗﺎن ﺑﺮوﯾﺪ . ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدﮐﻬﺎ اﮔﺮ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ دور ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﻬﺪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ورود ﯾﺎ ﺧﺮوج ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﻬﺪ کودک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اوﻟﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺸﺎن را درآن ﻣﻬﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ. رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ اوﻟﯿﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻬﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
در ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻬﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻬﺪ
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ . ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻬﺪ ﺑﺮوﯾﺪ واﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎرا ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯿﺴﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﻣﻬﺪ از در ورودی ﺗﺎ داﺧﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻌﻘﻮل ، قرار نیست ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ در ﻣﻬﺪ ﻻی ﭘﻨﺒﻪ و اﺑﺮﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻮدک باﯾﺪ  ﺑﭙﺮد و بازی کند و ﺧﻄﺮ ﮐﻨﺪ تا ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﻣﻮزد.
در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻬﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪادﻧﺪ ﺷﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎی ﮐﺎر ﻣﯽ ﻟﻨﮕﺪ. اﮔﺮ در ﻣﻬﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻨﻈﻢ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺗﻮ ﮐﺸﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺎ ﻫﺮ روﯾﮑﺮد آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﺮورﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮ ﻧﺸﺎط ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ودر رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﺑﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک در ﺗﺮدد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﮑﺚ . ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ .
ﺑﺎ ﻣسئول ﻣﻬﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻬﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ وﺳﻮاس ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪهید . ﺳﺎﻟﻦ ، اﺗﺎق ﺑﺎزی و از اﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ، ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮری و … دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ. و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ از اﯾﻨﮑﻪ در آن ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪی ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺬب ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﻬﺪ و ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺶ از ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮوﺳﻪ ﺟﺬب ﮐﻮدک ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد. ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻮدک در زﻣﺎن ﺟﺬب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻬﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. ﻗﻄﻌﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ او اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻻزم و واﺟﺐ اﺳﺖ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در دوران ﺟﺬب ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن و ﻫﻢ
ﺧﻮدﺗﺎن و ﻫﻢ ﻣﻬﺪﮐﻮدک زﻣﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻠﺐ ﺷﻮد.
در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺲ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺲ ﻣﺎدراﻧﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺣﺲ در دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﻫﺮﺟﺎ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و راﺣﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺲ را دارد. اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و اﮔﺮ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻠﺐ ﺷﺪ ﻣﻄﻤﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻬﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد و ﮐﻮدﮐﺘﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ و در ﻫﯿﭻ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت و اﯾﺪه آل ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﭘﺲ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ روی ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.

سخن آخر :

در این مطلب سعی بر آن شد تا از منظری عمومی به نکاتی برای انتخاب یک مهد کودک مناسب برای فرزندان شما نگاه شود و از ورود به مسائل روانشناسانه و گیج کننده پرهیز شود تا شما بتوانید با بررسی مناسب انتخابی درست انجام دهید و در نهایت این شما هستید که انتخاب میکنید .ممکن است در بسیاری از مهد ها تمامی این موارد رعایت شده باشد ولی به دلایل مختلف ( درست یا نادرست ) انتخاب مناسبی نباشد .

استفاده از این مطلب با ذکر نام و لینک ببین برو بلامانع است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...